De concrete opdrachten van de islam aan moslims ten opzichte van niet moslims

De concrete opdrachten van de islam aan moslims ten opzichte van niet moslims (3,4,7,8,9)

A- Opdrachten die direct invloed hebben op de samenleving:

“Niet op U rust de plicht hen recht te leiden, maar God leidt recht wie hij wil.” (2:272)

“O gij, die gelooft neemt niet de ongelovigen tot verbondenen buiten de gelovigen. Wilt gij soms aan God klaarblijkend gezag tegen U geven?” (4:144)

“O gij, die gelooft, neemt U niet de joden en christenen tot verbondenen; zij zijn elkanders verbondenen en wie Uwer met hen gemeenschap aangaat, die behoort tot hen. God leidt waarlijk niet de onrechtdoende lieden.” (5:51)

“Maar wie iets anders dan de overgave (islam) tot godsdienst wenst, van hem zal niet aangenomen worden en hij behoort in het latere leven tot de verliezers.” (Het betekent dat zij niet naar het paradijs gaan)

Van alles wat er tot nu toe over de islam is gezegd zijn de laatste vier opdrachten de basis vormen waarop de conclusie betreffende de en de verhouding moslims/niet moslims in Nederland of elders gebaseerd wordt. (zie sociale problemen).

“De bovenstaande 4 opdrachten zijn de pijlers/fundamenten waarop de verhoudingen tussen moslims en niet moslims in Nederland en wereldwijd gebaseerd worden. (zie hoofdstuk 2)”

B- Opdrachten die indirect invloed hebben op de samenleving:

1- De spijswetten:

Welk voedsel is verboden voor moslims?

Het enige dier waarvan men het vlees niet mag eten ongeacht of het geslacht of geschoten was, is het varken. Dat is heel duidelijk en met naam en toenaam in de Koräan vermeld. Er zijn mensen die beweren dat varkensvlees verboden is omdat het varken een onrein dier is. Uitgangspunt van hen hierbij is dat het een bron van ziekten is.

De verklaring van het verbod is dat alle vleesetende dieren verboden zijn en het varken tot een groep behoort dat wel dieren eten als zij de kans krijgt (muizen, ratten, enz.). Dáárom is hij dus verboden.

(Notitie: Veel moslims hebben nog moeite toe te geven dat zij Gods opdrachten uitvoeren omdat Gods opdrachten uitgevoerd moeten worden zonder tegenspraak van mensen en zonder dat er altijd een reden gegeven moet. Dat betekent “eerst uitvoeren” en daarna eventueel zoeken naar een reden, als men geen reden kan vinden betekent het niet dat de opdracht niet uitgevoerd hoeft/ moet worden. Moslims mogen varkensvlees niet eten omdat God dat verboden heeft gesteld, dan is het klaar, het is verboden, punt. Toch zoeken sommige moslims rechts en links naar redenen, excuses en verklaringen. Dat is volgens mij helemaal onnodig. Het is heel eenvoudig: varkensvlees is verboden naar de letter van de Koräan, klaar, maar het doen van onderzoeken is niet verboden in de islam, het wordt zelfs bevorderd, als onderzoekers iets vinden wat meer licht geeft op de reden van het verbod (van wat dan ook) dan is het prima, maar moslims mogen elf niet redeneren en zeggen dat het verboden is omdat…, als God zelf de reden niet duidelijk aangeeft dan is het niet de taak van de mensen om dat wel te doen.).

“Hij (God) heeft slechts voor U verboden gemaakt het verstorvene, het bloed, zwijnenvlees en wat geslacht is met een aanroep, die niet tot God was. Maar wie door nood gedwongen was, zonder het te begeren en zonder te overtreden, voor hem is het geen zonde.” (2:173)

“Verboden is voor Ulieden het verstorvene en bloed en zwijnenvlees en wat geslacht is met een aanroep, die niet tot God was, en het gewurgde en het doodgeslagene en het afgestorte en het met de hoornen gespietste en waarvan wilde dieren hebben gegeten, behalve wat gij geslacht had (voor dat het dood ging), en wat geofferd is op het afgodsblok en ook dat gij verdeling zoekt door de lotspijlen, die dingen zijn verkeerdheid.” (5:3)

“Verboden is voor U het jachtwild van het land zolang gij in gewijde toestand zijt” (tijdens de pelgrimstocht.) (5:96)

Het aanroepen van de naam van God is zeer noodzakelijk:

“En eet niet van datgene (wat voor soort eten dan ook) waarover Gods naam niet vermeld is, want dat is waarlijk kwaadbedrijving.” (6:121)

“Zeg: niet vind ik in wat mij geopenbaard is iets wat voor iemand verboden gesteld is om het te genieten, tenzij dat het iets verstorven is of gestort bloed of zwijnenvlees …… of iets verwerpelijks, waarover een ander dan God is aangeroepen.” (6:115)

“Eet gij lieden dan van dat, waarover Gods naam is vermeld indien gij gelovig zijn aan zijn tekenen.” “En wat is er met U lieden, dat gij niet eet van dat, waarover de naam Gods is vermeld-, daar hij toch voor U duidelijk heeft uiteengezet wat hij voor U verboden heeft verklaard, afgezien van dat, waartoe gij genoodzaakt zijt.” (6:118,119)

Wat men volgens de islam mag eten:

  1. Algemeen:

“O gij mensen, eet Van wat op de aarde is als iets geoorloofds en deugdelijks.” (2:168)

“O gij, die gelooft, eet van de deugdelijke dingen, die wij U als levensonderhoud gegeven hebben.” (2:172)

“Heden zijn voor U geoorloofd de deugdelijke dingen en het voedsel van hen, aan wie de Schrift gegeven is, is geoorloofd voor U en Uw voedsel is geoorloofd voor hen.” (5:5) (Behalve wat al als verboden is vastgesteld).

“O gij, die gelooft, houdt niet voor verboden de deugdelijke dingen die God U heeft geoorloofd.” (5:87)

  1. 2. Vogels, vis en vlees:

“Zij vragen U, wat voor hen geoorloofd is, zeg: geoorloofd zijn voor U de deugdelijke dingen en de roofdieren aan welke gij iets leert, ze behandelende als honden, terwijl gij hen leert van wat God U geleerd heeft, eet van wat zij vangen op Uw aanwijzing en vermeldt Gods naam daarover.” (5:4)

“voor Ulieden is geoorloofd het jachtwild van de zee en het voedsel daarvan als een bate voor U en voor het reisgezelschap.” (5:96)

2.Fruit, melk, suiker en honing:

“En voor Ulieden is waarlijk een exempel in de kuddedieren, wij geven U tot drank van het mengsel van kauwsel en bloed dat in hun buiken is, zuivere melk, volgenietbaar voor de drinkenden. En van de vruchten der dadelpalmen en de druiven, daarvan maken zij zich bedwelmende drank en heerlijke voeding; daarin is waarlijk een teken voor lieden die verstandig zijn. En Uw heer heeft aangegeven aan de bijen: maakt Uw huizen in de Bergen, en ook in de bomen en in wat de mensen stutten. Eet daarna van alle vruchten en beschrijdt de wegen van Uw heer in nederigheid. Uit haar buiken komt voort drank van verschillende kleur, waarin genezing voor de mensen. Daarin is waarlijk een teken voor de lieden, die indachtig zijn”. (16:66-69) “Het moment waarop de verzen geopenbaard werden was de tijd vóór het verbod op de alcohol of wijn in het algemeen. Later kwam het verbod op de alcohol, gefaseerd in 3 stappen.

(*1) De ziekten die door het eten van varkensvlees ontstaan zijn meestal de hart- en vaatziekten. Hierin wil ik geen verhaal daarover schrijven aangezien zo een verhaal medisch gericht zou zijn, iets wat voor de gewone lezer moeilijk te volgen of minder interessant zou kunnen zijn. Voor medici en medisch geïnteresseerde lezers heb ik de titels van de studies en onderzoekingen over dit onderwerp die beschikbaar waren toen ik dit onderwerp schreef, aan het eind van dit verhaal laten publiceren. Ik moet er echter bij vermelden dat er maar zeer weinig van die onderzoekingen in Nederland beschikbaar waren.