Waarom deze website?

Islamiat is een fonetisch gesproken Arabisch woord. Het betekent: “allerlei zaken en of onderwerpen die met de islam en of de moslims te maken hebben”. Het is een persoonlijk initiatief van Ibrahim Farouk, een Nederlandse moslimburger van Egyptische afkomst die volledig onafhankelijk is en niet tot welke islamitische groep of sekte dan ook behoort.

Het doel van deze site is moslims in Nederland te helpen met hun vragen over de islam en hoe zij hun plichten als burgers in Nederland kunnen vervullen zonder overtreding van zowel de islamitische voorschriften als de Nederlandse wetten. Kwesties die zich hierbij voor kunnen doen zijn bijv. het bidden op de werkvloer of het vasten tijdens het werk, wat hier heel zwaar kan zijn, terwijl het volgens de regels van het land van herkomst gebruikelijk was om in de vastenmaand vrij te nemen of minder te werken.

Doel van deze website is dan ook het geven van juiste informatie over de islam en de voorschriften, deze te verduidelijken en de situatie waarin we ons bevinden te verhelderen, een situatie die m.n. het gevolg is van de laatste ontwikkelingen in veel islamitische landen, ongeacht of er Arabisch wordt gesproken of niet.

Maar het is ook bedoeld voor ieder die iets over de islam wil weten. Sommigen spreken over “de gematigde islam”, maar er is maar één islam, geen gematigde of minder gematigde islam. Dat er moslims zijn die abnormaal gedrag vertonen of er radicale gedachten op na houden of extremistische ideeën koesteren, betekent beslist niet dat er zoveel soorten islam zijn, maar dat er zoveel soorten mensen zijn die alles anders interpreteren.

Dat geldt net zo goed voor het jodendom en het christendom, maar ook voor de politiek. De profeet Mozes (vzmh) had maar één “tien geboden”, toch zijn er veel joodse sektes die allemaal pretenderen de ware geboden/ religie te vertegenwoordigen. Net zoals Jezus die met één Bijbel kwam en toch zijn er zoveel bijbels in omloop en zoveel sektes die elkaar met wapens hebben bestreden.

Fouten van de mensen die het gevolg zijn van verkeerde interpretaties hetzij in de religie of in de politiek, kunnen niet aan de religies of de politiek gerelateerd worden maar aan degenen die verkeerd interpreteren.

Ieder die een mening over en/of kritiek op de verkeerde interpretaties heeft, is hier in deze pagina zeer welkom. Het wordt door mijzelf onderhouden en wordt geschreven door moslims, dus niet alleen door mijzelf. Het is geen islamitisch weblog, maar het wil de mogelijkheid bieden aan allereerst Arabisch en Nederlandssprekende moslims hun gedachten te uiten, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn ongeacht of zij moslims zijn of niet zijn welkom mee te denken.

Hier proberen wij de islam toe te lichten, de moslims en niet moslims te informeren, de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en de moslims zelfkritiek te leren toepassen en kritiek van derden te leren aanvaarden en accepteren.

Helaas merkten wij dat er veel verkeerde ideeën leven onder de moslim jongeren en volwassenen maar vooral ook onder de imams en prekers van vele moskeeën die regelrecht in botsing zijn met de voorschriften van de islam. Ook maken wij ons zorgen over de merkbare radicalisering van jongeren en de heersende misvattingen over de islam en de relatie met niet moslims. Dat was en is voor mij de reden om deze site te maken, om de ware islam zoals die door Al Azhar in Egypte wordt vertolkt te belichten, in tegenstelling tot wat fanatici en/of onwetenden die vervuld zijn van extreme ideeën ervan maken. Het is maar een begin, een persoonlijk initiatief, ik hoop dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de relatie tussen moslims en hun maatschappij, vooral de westerse.

Iedere mening, voorstel, idee, kritiek, advies etc. die mij kan helpen deze site nog beter te maken is welkom.

Propaganda voor de islam behoort niet tot de doelstellingen van deze site. Wel het rechtzetten van misvattingen over degenen, die dat geloof belijden.

In deze pagina wordt aandacht besteed aan de wijze waarop gebrekkige en vertekende voorlichting over de islam door bepaalde groeperingen en personen wordt gebruikt als handvat voor het uitdragen van een koffer vol vooroordelen, met als doel om onder meer het eigen merk christendom aan te prijzen onder moslims en niet moslims. Dat betekent absoluut niet dat de moslims geen fouten maken, hetzij in de interpretatie van de islam, hetzij in de uitvoering. Ook die personen/ groepen komen aan de orde,

Ik zal me niet begeven in een soort vergelijkend warenonderzoek van islam, christendom en Jodendom. Maar ik wil tegenwicht bieden tegen de gekleurde kijk op de islamitische godsdienst die onder fraai klinkende voorwendselen wordt verbreid, zoals die ook door ordinaire haatdragende populistische islamofobe politici en zogenaamde intellectuelen dag in dag uit verspreid wordt.

Dat betekent beslist niet dat moslims mijn kritiek gespaard zal blijven. De laatste ontwikkelingen in de landen van de zogenaamde “Arabische Lente” hebben bewezen dat het nu meer dan ooit nodig is, om voor scheiding van “kerk en staat” te pleiten.

Ieder advies, mening, commentaar, voorstel, idee, kritiek, en of vraag etc… die mij/ons kan helpen deze site nog beter te maken is welkom, eveneens het participeren met stukken en of onderwerpen.

Als u meer over de islam wilt weten, dan kunt u ook gaan naar de “webpagina” met dezelfde naam, daar zijn de regels op simpele wijze uitgelegd, de discussie en kritieken met betrekking tot de moslims of hun geloof mag hier in deze pagina geplaatst worden. Dan is het voor mij makkelijker om het bij het juiste onderwerp/ titel in te delen.

Het is maar een begin, een persoonlijke initiatief, ik hoop dat ik hiermee een bijdrage aan de verbetering van de relatie tussen moslims en hun maatschappij, vooral de westerse, kan leveren.

Met dank voor iedereen.
Ibrahim Farouk